کلرید پلاتین (IV)

 

کلرید پلاتین (IV) ترکیبی معدنی به شکل پودر قرمز – قهوه ای می باشد که در حالت اکسیداسیون +۴ است. این ماده یک منبع عالی پلاتین محلول در آب برای استفاده های سازگار با کلریدها می باشد.

 

ترکیبات کلرید هنگام ذوب شدن یا حل شدن در آب می توانند الکتریسیته را هدایت کنند. مواد کلریدی را می توان با الکترولیز به گاز کلر و فلز تجزیه کرد. آنها از طریق فرآیندهای مختلف کلرزنی ایجاد می شوند که به موجب آن حداقل یک آنیون کلر (Cl) به صورت کووالانسی به فلز یا کاتیون مربوطه پیوند می خورد.

 

یون کلرید تعادل مایعات و سطح pH را در سیستم های متابولیکی کنترل می کند. آنها می توانند ترکیبات غیر آلی یا آلی تشکیل دهند. از کلرید پلاتین (IV) به عنوان کاتالیزور و معرف تحلیلی استفاده می شود. همچنین، این ماده در تولید اپیتاکسی نیمه هادی و در فرآیند آبکاری و در تهیه کلرید پلاتین (II) مورد استفاده قرار می گیرد.

 

خواص و مشخصات شناسایی کلرید پلاتین (IV)

 

خواص  مشخصات
شکل فیزیکی                                                      پودر قرمز – قهوه ای فرمول شیمیایی                                                                         PtCl۴
دانسیته                                                                     (g/cm۳)۴.۳۰۰ وزن مولکولی                                                         (g/mol)336.89
نقطه ذوب (تخریب ساختار)                                                    (۰C)370 شماره (CAS No)                                                       ۱۳۴۵۴-۹۶-۱
حلالیت در آب                                                            (g/100 mL)58.7 ساختار کریستالی                                                    صفحات مربعی

 

سنتز و واکنش ها

 

کلرید پلاتین (IV) عمدتا در حضور اسید کلروپلاتینیک حاصل از حل شدن فلز پلاتین در ترکیبات زیستی تشکیل می شود. گرمایش H۲PtCl۶ موجب تولید تتراکلراید پلاتین می شود:

 

H۲PtCl۶ → PtCl۴ + ۲ HCl

 

اگر اسیدهای اضافی حذف شوند، PtCl۴ با استفاده از محلول های آبی در بلورهای قرمز بزرگ پنتاهیدرات PtCl۴·۵(H۲O) متبلور می شود، که می تواند با گرم شدن تا حدود ۳۰۰ درجه سانتی گراد در جریان کلر خشک، کم آب شود.

 

پنتاهیدرات پایدار است و به عنوان شکل تجاری PtCl۴ استفاده می شود. تصفیه تتراکلراید پلاتین با پایه آبی، یون [Pt(OH)۶] می دهد. با استفاده از معرف متیل گریگنارد و به دنبال آن هیدرولیز جزئی، کلرید پلاتین (IV) به خوشه مکعبی تبدیل می شود که ۴[Pt(CH۳)۳(OH)] از طریق گرم شدن، PtCl۴ کلر را ایجاد کرده و PtCl۲ تشکیل می دهد:

 

PtCl۴ → PtCl۲ + Cl۲

 

همچنین هالیدهای سنگین تر، PtBr۴ و PtI۴ نیز شناخته شده اند.

 

طیف رامان تتراکلرید پلاتین

 

طیف رامان تتراکلرید پلاتین

 

فرآیند بازیابی و انحلال موثر پلاتین

 

بر اساس مقاله ای که در سال ۲۰۱۲ میلادی منتشر شده است، پلاتین به طور معمول با استفاده از فرایندهای انحلال در محلول های آبی بازیابی می شود. با این حال، این فرایندها به دلیل پایداری شیمیایی بالای Pt به زمان پردازش طولانی و مقادیر قابل توجهی اسید با اکسیدان های قوی نیاز دارند.

 

به منظور توسعه یک فرآیند انحلال کارآمد، ما قبل از انحلال فرایندهای تصفیه، کلرزنی Pt را مطالعه کرده ایم. کلرزنی با استفاده از کلرید مس (II) کلرید در دمای بین ۶۷۳ تا ۸۷۳ درجه کلوین (۴۰۰ درجه سانتیگراد تا ۶۰۰ درجه سانتیگراد) به عنوان منبع کلر انجام شده است.

 

در حالی که Pt خالص در اسید کلریدریک (HCl (aq)) نامحلول بوده است، کل نمونه پلاتین تصفیه شده تحت شرایط خاص در HCl(aq) حل گردیده است. بنابراین، روش پیشنهادی می تواند به عنوان یک فرایند بازیابی جدید و سازگار با محیط زیست مورد استفاده قرار گیرد.

 

سنتز نانوذرات پلاتینی با استفاده از کلرید پلاتین (IV)

 

سنتز نانوذرات پلاتینی با استفاده از کلرید پلاتین (IV)

 

مقاله ای با عنوان واکنش سیانوباکتری های رشته ای با کمپلکس کلرید پلاتین (IV) در سال ۲۰۰۶ میلادی منتشر شده است. فعل و انفعال سیانوباکتریوم (Plectonemaboryanum UTEX 485) با پلاتین (IV) کلرید آبی  در ۲۵-۱۰۰ درجه سانتیگراد تا ۲۸ روز و ۱۸۰ درجه سانتیگراد برای ۱ روز بررسی شده است.

 

علاوه بر این کنار هم قرار گرفتن PtCl۴ سیانوباکتریوم در ابتدا، باعث افزایش رسوب مواد آلی Pt (II) به عنوان نانو ذرات کروی آمورف در محلول ها و نانوذرات پراکنده در سلول های باکتریایی شده است.

 

نانوذرات آلی Pt (II) کروی با پوشش مداوم مواد آلی مشتق شده از سلول های سیانوباکتری به زنجیرهای بلند مهره ای متصل شده و با افزایش دما و زمان واکنش، به نانوذرات فلز پلاتین بلوری پیر می شوند.

 

کاهش گام به گام برای تشکیل نانوذرات پلاتین در حضور سیانوباکتری ها به عنوان Pt (IV) [PtCl4 °] → Pt (II) [Pt (II) −organics] → Pt (0) استنباط گردید. نانوذرات کروی حاوی پلاتین در آزمایش های کلرید پلاتین (IV) غیر زنده که تحت شرایط و مدت مشابه انجام شده اند، وجود نداشته است.

 

مقایسه پیش سازهای کلرید Pt (II) و Pt (IV)

 

برای سنتز جذب الکترواستاتیک قوی کاتالیزورهای Pt/Alumina و Pt/Carbon در سال ۲۰۱۶ مورد مطالعه قرار گرفته است. پلاتین (II) تتراکلراید (PTC) به عنوان یک پیش ماده فلز آنیونی در روش جذب الکترواستاتیک قوی در تهیه کاتالیزور مورد بررسی قرار گرفته است.

 

در مقایسه با پیش سازهای هگزاکلرید پلاتین (IV) متداول، PTC ثبات pH بیشتری را در محلول آبی به نمایش می گذارد. در نتیجه، جذب PTC در پشتیبانی بالای PZC صرف نظر از پیری پیشین تقریباً بدون تغییر باقی مانده است.

 

با کاهش این کاتالیزورهای PTC، نانوذرات Pt کوچک (~ ۲.۰ نانومتر) و پراکنده در آلومینا بدست آمده است، در حالی که در کربن، اندازه پلاتین به طور قابل توجهی بزرگتر (۴-۱۰ نانومتر) بود.  کاربردهای متفاوتی از ترکیبات پلاتینی و همینطور کلرید پلاتین (IV) وجود دارد.

 

 

جهت جستجوی محصولات شیمیایی اینجا جستجو کنید.

خرید مواد شیمیایی از این سایت تحت گارانتی دکتر شاهرضایی می باشد.