فنیل فسفین

 

فنیل فسفین یک ترکیب ارگانوفسفر به شکل مایعی بی رنگ می باشد که آنالوگ فسفر آنیلین است. این ماده همانند سایر فسفین های اولیه، بوی نفوذی شدیدی دارد و بسیار اکسید می شود.

 

این ماده به طور عمده به عنوان پیش ماده سایر ترکیبات ارگانوفسفر مورد استفاده قرار می گیرد و می تواند به عنوان یک لیگاند در شیمی کئوردیناسیونی عمل کند. در هنگام کار با این ماده، لازم است ایمنی را رعایت نمایید زیرا می تواند منجر به اختلالات تنفسی و پوستی شود.

 

خواص و مشخصات شناسایی فنیل فسفین

 

خواص  مشخصات
شکل فیزیکی                                                               مایع بی رنگ فرمول شیمیایی                                                                  C۶H۵PH۲
دانسیته                                                                     (g/cm۳)۱.۰۰۱ وزن مولکولی                                                          (g/mol)110.09
نقطه ذوب                                                                             (۰C)160 شماره (CAS No)                                                             ۶۳۸-۲۱-۱

 

سنتز فنیل فسفین

 

این ماده را می توان با کاهش دی کلروفنیل فسفین با استفاده از هیدرید آلومینیوم لیتیوم تولید کرد:

 

LiAlH۴ + ۲C۶H۵PCl۲ → ۲C۶H۵PH۲ + Li+ + Al۳+ + ۴Cl

 

این واکنش در زیر اتمسفر نیتروژن برای جلوگیری از واکنش های جانبی مربوط به اکسیژن انجام می شود.

 

طیف IR فاز بخار

 

طیف IR فاز بخار 

 

واکنش پذیری فنیل فسفین

 

اکسیداسیون فنیل فسفین، از قرار گرفتن آن در مجاورت اکسیژن و طبق معادله زیر انجام می شود:

 

C۶H۵PH۲ + O۲ → C۶H۵P(OH)۲

 

بیس (۲-سیانو اتیل فنیل) فسفین، به عنوان یک ماده واسطه مصنوعی مورد توجه قرار می گیرد، از طریق کاتالیز فنیل فسفین بوسیله آلیلیک، در آکریلونیتریل تولید می شود:

 

C۶H۵PH۲ + ۲CH۲=CHCN → C۶H۵P(CH۲CH۲CN)۲

 

سنتز ماده بیس (۲-سیانو اتیل فنیل) فسفین با استفاده از این روش، و به دنبال آن هیدرولیز، پیش ماده ای برای ۱-فنیل-۴-فسفورینانون است. از فسفرینانون ها می توان برای تهیه آلکن ها، آمین ها، ایندول ها و الکل های ثانویه و ثالثه با واکنش، گریگنارد و رفرمتاتسکی استفاده کرد.

 

فنیل فسفین به سختی با کمپلکس های فلزی واکنش داده و مجموعه ها و خوشه ها را به وجود می آورد. این ماده پیش ماده پیوند دهنده لیگاند فسفینیدین در خوشه های خاص است.

 

 

M2(C۶H۵)۲MCl + C۶H۵PH۲ + ۳(C۲H۵)۳N → ((C۶H۵)۲M)۲PC۶H۵ + ۳(C۲H۵)۳N•HCl

 

فنیل فسفین در سنتز پلیمرها نیز کاربرد دارد. با استفاده از شروع رادیکال یا تابش اشعه ماورا بنفش، چند افزودنی فنیل فسفین به ۱،۴-divinylbenzene یا ۱،۴-diisopropenylbenzene باعث ایجاد پلیمرهای حاوی فسفر می شود که می توانند خواص خود را تغییر دهند.

 

وقتی این ماده با پلیمرهای مورد استفاده مانند پلی استایرن و پلی اتیلن مخلوط می شود، پلیمر مخلوط دارای ویژگی های مقاوم در برابر شعله می گردد.

 

ایمنی در هنگام استفاده

 

ایمنی در هنگام استفاده فنیل فسفین

 

فنیل فسفین یک عامل کاهنده قوی می باشد و با اکسید کننده ها (کلرات، نیترات، پراکسید، پرمنگنات، پرکلرات، کلر، برم، فلورین و غیره) سازگار نیست. تماس با این ماده ممکن است باعث آتش سوزی یا انفجار شود.

 

این ترکیب شیمیایی را از مواد قلیایی، بازها و اسیدهای قوی، اکسو اسیدها، و اپوکسیدها دور نگه دارید. این ماده با آب واکنش پذیر است؛ و در غلظت زیاد در هوای مرطوب به صورت خود به خود قابل احتراق است.

 

قرار گرفتن در معرض اکسیدهای فنیل فسفین و فسفر گازی، در صورت گرم شدن بیش از ۲۰۰ درجه سانتیگراد خطرناک است. ارگانوفسفره ها در حضور عوامل احیا کننده قوی مانند هیدریدها و فلزات فعال، به تشکیل گاز فسفین بسیار سمی و قابل اشتعال حساس هستند.

 

 

جهت جستجوی این محصول اینجا جستجو کنید.

خرید محصولات از این سایت تحت گارانتی دکتر شاهرضایی می باشد.