آلومینیوم ایزوپروپوکسید : خواص، تولید، کاربردها و سمیت آن

آلومینیوم ایزوپروپوکسید یا تریسوپروپوکسید آلومینیوم یک جامد کریستالی مونوکلینیک سفید رنگ و از دسته اسیدهای لوییس است، کمی در الکل محلول است…